Artikel 1: Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De organisatie: Noor Theuws Power Training
  • Klant: natuurlijk persoon die de overeenkomst aan gaan met Noor Theuws Power Training voor deelname aan Power Training, groepslessen dan wel overige diensten.
  • De overeenkomst: de overeenkomst gebaseerd op de algemene voorwaarden waarin de klant en Noor Theuws Power Training schriftelijk overeenkomen, na overleg met Noor Theuws, welke activiteiten Noor Theuws aan de klant zal verzorgen.
  • Power  (trampo) Training: 1 op 1 of 1 op 2 training, verzorgd door Noor Theuws, op de door klant en trainer overeen gekomen locatie. De Power Trampo Trainingen vinden geheel of deels plaats op de trampolines van Jump Xl.
  • Diensten: Bootcamp, Power Training, Power Trampo Training, Trampoline fitness, voedingsbegeleiding door diëtist Marion Theuws.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de overeenkomst
U hebt een overeenkomst afgesloten met Noor Theuws Power Training. De aard van deze overeenkomst is dat u zich bij Noor Theuws heeft aangemeld voor het volgen van Power Training, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Noor Theuws Power Training van toepassing. De afgesloten sessie, groepsles of andere activiteit is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen, tenzij anders afgesproken.

Voor de diensten die diëtist Marion Theuws in samenwerking met Noor Theuws aanbiedt, gelden de door Marion Theuws opgestelde Algemene Voorwaarden. 

Noor Theuws Power Training is de handelsnaam van Noor Theuws, Power Trainer en bewegingsdeskundige. Noor Theuws Power Trainingingeschreven bij KvK onder nummer 73467200 BTW identificatienummer NL200817954B01

Artikel 3: Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u gebruik maakt van een van de diensten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld, en ondertekend aan Noor Theuws Power Training te worden ingeleverd. Pas na ontvangst van het anamneseformulier zal er worden gestart met de diensten. 

Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens (postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer) dient u per omgaande schriftelijk of elektronisch aan Noor Theuws Power Training door te geven.

De klant dient een (tussentijdse) medische contra- indicatie voor lichamelijke inspanning per omgaande schriftelijk, mail of Whatsapp te melden bij Noor Theuws Power Training. 

Artikel 4: Tijdstip, plaats en annulering
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Noor Theuws Power Training meedelen waar en wanneer de klant verwacht wordt. Dit zal vooraf met de klant overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, is Noor Theuws Power Training bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint, telefonisch bekend te worden gemaakt, door zowel klant als Noor Theuws Power Training. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. Als Noor Theuws Power Training de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. 

Artikel 5:  Uitvoering van de opdracht
Op Noor Theuws Power Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers bij de groepslessen worden bepaald door Noor Theuws. Noor Theuws Power Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echt een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Noor Theuws Power Training niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant gestelde doel.

1. Noor Theuws Power Training staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. Noor Theuws Power Training staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

3. Noor Theuws Power Training beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.

4. Noor Theuws Power Training beschikt over en geldig EHBO diploma.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van Noor Theuws Power Training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Noor Theuws Power Training is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die klanten mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd. Iedere klant dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zichzelf ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. 

Op iedere door Noor Theuws Power Training gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting. Noor Theuws Power Training kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 

Noor Theuws Power Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Noor Theuws Power Training georganiseerde activiteiten. Noor Theuws Power Training is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is Noor Theuws Power Training niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Noor Theuws Power Training aansprakelijk indien Noor Theuws Power Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient Noor Theuws Power Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

U bent tegenover Noor Theuws Power Training aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van u komt.

Artikel 7: Ontbinding 
Noor Theuws Power Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 

De duur van de overeenkomst wordt vooraf in samenspraak met de klant bepaald. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing naar een ander woonadres waarbij het voor u – als gevolg van de toegenomen reistijd – niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen afspraken na te komen. De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden en facturering
Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient op de afgesproken wijze van betaling te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen, hetzij anders overeengekomen. Facturen worden digitaal verzonden.

Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Noor Theuws Power Training te voldoen. Indien Noor Theuws Power Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Noor Theuws Power Training tevens alle  buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan Noor Theuws Power Training een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Noor Theuws Power Training nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Indien een klant niet tijdig betaald, is Noor Theuws Power Training gerechtigd de klant de toegang tot de diensten te weigeren, tot de betaling voldaan is. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Op de diensten van Noor Theuws Power Training zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief het geldende BTW tarief.

Artikel 9: Gedragsregels en overige verplichtingen 
De klant zal steeds tijdig voor aanvang van de training of afspraak aanwezig zijn, en zal de aanwijzingen van Noor Theuws opvolgen. De klant zal zich houden aan de zo nodig, door Noor Theuws Power Training te geven hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften. 

Artikel 10: Overmacht, vakanties, en algemeen erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Noor Theuws Power Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet meer mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van Noor Theuws behoudt Noor Theuws Power Training het recht de desbetreffende dienst te annuleren. In overleg met de klant zal naar een alternatief worden gezocht. 

Vakanties van Noor Theuws worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat Noor Theuws op vakantie is. Op de algemeen erkende feestdagen gaan de diensten niet door. Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, mocht deze niet binnen gegeven kunnen worden. De klant wordt dan een alternatief geboden, zoals het aanbieden van de training op een later tijdstip.

Artikel 11: Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van Noor Theuws zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Noor Theuws Power Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Noor Theuws Power Training.

Artikel 12: Privacy
Noor Theuws Power Training Personal Coaching gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Noor Theuws Power Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Noor Theuws Power Training persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Noor Theuws Power Training door te geven.

Noor Theuws Power Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Noor Theuws Power Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Mocht de klant gebruik willen maken van de diensten van Marion Theuws, dan is Noor Theuws Power Training wel genoodzaakt de gegevens van de klant ter beschikking te stellen aan Marion Theuws, daar zij de gegevens ook nodig heeft om de klant goede service te kunnen bieden.

Noor Theuws Power Training werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Noor Theuws Power Training te verzenden.

Noor Theuws Power Training verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Noor Theuws Power Training om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die vijf jaar of langer geleden een traject van Noor Theuws Power Training hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. 

Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Noor Theuws Power Training). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Noor Theuws Power Training gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk zeven jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na zeven jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Noor Theuws Power Training Personal Coaching gebruikt de diensten van Google voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Dit bedrijf voldoet aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die Noor Theuws Power Training gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. 

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Noor Theuws Power Training via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Noor Theuws Power Training voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Noor Theuws Power Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Noor Theuws Power Training.

Alle door Noor Theuws Power Training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Noor Theuws Power Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Noor Theuws Power Training zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant

Artikel 14: Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Noor Theuws Power Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Noor Theuws Power Training is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Noor Theuws Power Training is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15: Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door Noor Theuws Power Training beoordeeld en beslist.

Versie november 2018